Mổ bắt con thành công cho bệnh nhân khó thở do hẹp khít khí quản

.
Nguồn: www.nhandan.org.vn