Mở thị trường xuất khẩu thủy sản - Bài 2: Thách thức không nhỏ

.
Nguồn: vietnambiz.vn